Privacy


 

De volgend genoemde partij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Premium Online
Kerkenbos 1077q
5645 BB Nijmegen
024 202 22 66

Harm Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Premium Online hij is te bereiken via info@premiumonline.nl. Meld hierbij vooraf duidelijk over welke website er vragen zijn. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via formulieren van deze website. De genoemde verantwoordelijke partij is niet verantwoordelijk voor alle andere stromen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Glasblindering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een formulier of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die via deze website formulieren verwerkt worden:

• Voor- en achternaam
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Glasblindering heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@premiumonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens via deze website verwerken
Glasblindering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Glasblindering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Premium Online) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Glasblindering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

• Naam: bewaartermijn maximaal 2 jaar, t.b.v. adressering ter informatie
• E-mailadres: bewaartermijn maximaal 2 jaar, t.b.v. mogelijkheid contact opnemen per mail
• Gestuurde email: bewaartermijn maximaal 4 jaar, t.b.v. opzoeken mogelijke historie in klantcommunicatie

Delen van persoonsgegevens met derden
Glasblindering deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, is er een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Glasblindering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Glasblindering jouw persoonsgegevens aan andere derden:

• Email relay Microsoft Office 365 – doel: mogelijkheid per e-mail te beantwoorden
• Email relay Transip – doel: mogelijkheid per e-mail te beantwoorden
• Email relay Google suite – doel: mogelijkheid per e-mail te beantwoorden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Glasblindering gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor geen cookiemelding noodzakelijk is. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Glasblindering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@premiumonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Premium Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Premium Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brightcircle.nl